Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

УСМ АД - част от Трейс Груп Холд АД

За УСМ АД

СЪОБЩЕНИЕ

УСМ АД е дружество с дългогодишна история като едно от най-големите предприятия за експлоатация на тежка механизаци. На 18.01.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0164-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособността на „УСМ” АД чрез внедряване на иновативен процес в производството и разширяване на пазарния дял на дружеството. По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи, необходими за внедряване на иновативен метод в производство на пътни знаци.Реализирането на проекта ще осигури повишаване на научно-изследователския капацитет и знание посредством оптимизиране на производствени процеси и постигането на положителни икономически ефекти за предприятието в резултат от внедряването и реализирането на иновативния продукт.

История

В началото на 70-те години в гр.Стара Загора е съществувало “Управление строителна механизация” към ДСО “Гражданско строителство”. На базата на това управление през 1974 год.е създадено “УСМ” гр.Стара Загора към ДФ “Строителна механизация” гр.София до регистрацията му като държавна фирма през 1991г. с наименование “Строителна механизация-СЗ’ със седалище Стара Загора.Държавната фирма е преобразувана в дружество с ограничена отговорност, а през 1995 г. става “Строителна механизация”АД . През годините дружеството е било едно от най-големите предприятия за експлоатация на тежка механизация, има клонове в градовете Димитровград и Раднево, извършва голяма част от СМР , както в региона така и в цяла Южна България. Финансовата 2003 година е повратна в дейността на дружеството.Предприятието е поставено пред значими и несъпоставими с минали периоди обстоятелства.Общото събрание на Акционерите на ‘Строителна механизация- СЗ’ АД взема решение за промяна в СД и представянето на “ СХ ТРЕЙС ГРУП” Стара Загора като акционер. Наименованието на дружеството е сменено от “Строителна механизация-СЗ’ АД на “УСМ” АД гр. Стара Загора и е изцяло с частно участие. УСМ е акционерно дружество, регистрирано в Старозагорския окръжен съд по фирмено дело 3301/1995г.,представляващо строителната дейност на Строителна механизация –СЗ АД-Стара Загора и приема съответната част от активите и пасивите на Строителна механизация – СЗ. С Решение1482/30.04.2003 г. на Старозагорския окръжен съд е вписано увеличение на капитала на дружеството от 62188 лева на 562248 лева.

Управление

Фирмата е с управляващ по регистрация:

Тоньо Христов Стоев

Съвет на Директорите се състои от:

Иван Христов - Председател

Инж. Иван Христов е директор „Административна дейност и управление на персонала” на „Трейс Груп Холд” АД и член на Съвета на директорите. Започва работа в холдинга през 2001 г. като последователно заема длъжността Ръководител административна дейност и управление на персонала в дъщерните дружества „Пътстройинженеринг” АД и „Строителен Холдинг Трейс Груп” АД. Член е на Съвета на директорите на дъщерни дружества.

Анна Драгнева - Член

дейност

Обхват на дейност

Строителство и пътно поддържане

УСМ АД разполага с модерна строителна техника. Притежава над 150 машини на фирмите:

SVEDALA, BERNARDI, SIM, MARINI, WIRTGEN, VOGELE, HAMM, BOMAG, DYNAPAC, PHOENIX, RENAULT, CATERPILLAR, HYUNDAI, O&K, KOMATSU, ELBA, INTERCON, HOFFMAN, ORTECO, WACKER, ATLAS COPCO.

Контактна информация

Адрес:

УСМ АД

гр. Стара Загора 6000, кв. Голеш

+359 42 61 33 43

+359 42 61 33 43

факс: +359 42 61 33 50

email: usm@tracebg.com