В началото на 70-те години в гр.Стара Загора е съществувало “Управление строителна механизация” към ДСО “Гражданско строителство”. На базата на това управление през 1974 год.е създадено “УСМ” гр.Стара Загора към ДФ “Строителна механизация” гр.София до регистрацията му като държавна фирма през 1991г. с наименование “Строителна механизация-СЗ’ със седалище Стара Загора.Държавната фирма е преобразувана в дружество с ограничена отговорност, а през 1995 г. става “Строителна механизация”АД .

През годините дружеството е било едно от най-големите предприятия за експлоатация на  тежка механизация, има клонове в градовете Димитровград и Раднево, извършва голяма част от СМР , както в региона така и  в цяла Южна България.

Финансовата 2003 година е повратна в дейността на дружеството.Предприятието е поставено пред значими и несъпоставими с минали периоди обстоятелства.Общото събрание на Акционерите на ‘Строителна механизация- СЗ’ АД  взема решение за промяна в СД и представянето на “ СХ ТРЕЙС ГРУП” Стара Загора като акционер.

Наименованието на дружеството е сменено от “Строителна механизация-СЗ’ АД на “УСМ” АД гр. Стара Загора и е изцяло с частно участие. УСМ  е акционерно дружество, регистрирано в Старозагорския окръжен съд по фирмено дело 3301/1995г.,представляващо строителната дейност на Строителна механизация –СЗ АД-Стара Загора и приема съответната част от активите и пасивите на Строителна механизация – СЗ. С Решение1482/30.04.2003 г. на Старозагорския окръжен съд е вписано увеличение на капитала на дружеството от 62188 лева на 562248 лева.